Snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch

bestuursovereenkomst ligt er

december 2019: stand van zaken

  • Bezwaren tegen het PIP (provinciaal inpassingsplan): de Raad van State heeft meegedeeld dat een zitting over de bezwaren tegen de GOL-plannen niet meer in 2019 zal plaatsvinden. Het wordt waarschijnlijk maart 2020 en ons bezwaar tegen de oplossing in de Baardwijkse Overlaat (zie hieronder) blijft dus ook liggen.
  • Natuurbeschermingswet: de provincie is in een vergevorderd stadium om de door GOL veroorzaakte wijziging in de verdeling van stikstofdepositie te compenseren en/of salderen. “Stikstof” lijkt het verkrijgen van een vergunning en daarmee de voortgang van het project niet in de weg te staan.
  • PFAS: er ligt een onderzoeksvoorstel voor PFAS klaar; na overleg met de beoogd opdrachtnemer zal dat worden uitgevoerd.
  • Voor de stimulering fietsmobiliteit ontwikkelen de aanliggende gemeenten de zgn. Werkgeversaanpak, die voorwaarde is voor het ontvangen van de Provinciale subsidie voor de Snelfietsroute.

De daadwerkelijk gunning van de werkzaamheden kan pas als het PIP onherroepelijk is. Als het PIP in maart of april 2020 onherroepelijk wordt, kan de uitvoering snel daarna starten en het project in 2022 worden opgeleverd.

Ondertekening Bestuursovereenkomst
Op 29 maart 2018 ondertekenden de wethouders Jan van Groos (Waalwijk), Mart van der Poel (Heusden) en Jan Hoskam (’s-Hertogenbosch) samen met gedeputeerde Christophe van der Maat de bestuursovereenkomst voor de route Waalwijk – ’s-Hertogenbosch. De totale kosten zijn € 15,6 miljoen, de provincie betaalt hiervan € 9,2 miljoen.

De route heeft een lengte van 18 kilometer en loopt vanaf de N261 in Waalwijk tot aan het Paleiskwartier in Den Bosch. Het opvallendste deel van de route wordt de nieuwe fietsbrug door de Baardwijkse Overlaat. De snelfietsroute is een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en zal als onderdeel van dit project worden uitgevoerd.

Vooral Fietsersbond de Langstraat heeft jaren actief voor deze snelfietsroute geijverd en er mede voor gezorgd dat dit niet alleen een integraal onderdeel van de GOL [Gebieds Ontwikkeling Langstraat] werd maar ook meteen in de eerste fase werd meegenomen. Deze afdeling van de Fietsersbond is echter stevig tegenstander van het zgn. afgraven van 330 meter spoordijk in de Baardwijkse Overlaat teneinde doorzicht in de polder te creëren. Dit gaat ten koste van de begroeiing, beschutting en geborgenheid voor de fietser die nu een kaal traject van ruim 800 meter moet gaan overbruggen. De Stichting Behoudt de Langstraatspoorbruggen e.a. steunen deze gedachte.

Meer informatie over alle Brabantse routes vind je via het overzicht Snelfietsroutes.

Categorieën