Fiets-in-de-Versnelling

Het provinciaal programma vindt u op www.brabant.nl/uitvoeringsprogrammafiets.

6 juli 2016: uitvoeringsprogramma FidV vastgesteld
Ook tijdens de bestuursperiode (t/m 2019) wil de provincie het gebruik van de fiets verder stimuleren. Dit is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma van Fiets in de Versnelling 2016 – 2020. Speerpunten: de fietsinfrastructuur verbeteren (vooral met snelfietsroutes), werkgevers betrekken bij projecten om fietsen te stimuleren en innovaties inzetten voor de fiets.

Het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling laat zien hoe de provincie de doelen en ambities wil invullen voor de periode 2016-2020.

Van het budget van € 41 mio gaat € 38,1 naar de infra en dan € 35,6 mio naar Snelfietsroutes. Het leeuwendeel dus. De provincie subsidiëert 50% maar voor (kostbare) kunstwerken kan dit oplopen tot 80%. Hiervoor is een subsidie-verordening vastgesteld.
De aanleg van snelfietsroutes gaat alleen maar lukken als de (politiek in de) betrokken gemeentes dit zelf ook echt wil en hier ook budget voor vrijmaakt. Hierin ligt een belangrijke pushende rol voor de Fietsersbond. Ook kan en wil de Fietsersbond constructief meedenken met routebepaling en oplossingen.

11 mei 2012: 12,8 mio. voor fietsbeleid 2013 – 2015

De Provincie Noord-Brabant gaat tot 2015 bijna 13 miljoen euro aan fietsbeleid besteden. Brabant wil immers in 2020 dé fietsprovincie van Nederland zijn.
Uit de meerjarenplaatjes van de begroting 2012 bleek echter dat in 2014 het volledige budget voor het actieplan was wegbezuinigd. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 dienden de PvdA een Groen Links een motie in. Hierin wordt Gedeputeerde Staten opgedragen om het programma ‘Fiets in de Versnelling’ na 2012 voort te zetten en de daarvoor benodigde middelen in de begroting 2013 e.v. op te nemen. Deze motie is aangenomen.

In 2013 is 3,3 miljoen euro beschikbaar, in 2014 4,6 miljoen euro en in 2015 4,9 miljoen euro. Dit geld wordt hoofdzakelijk ingezet voor het verbeteren en aanleggen van provinciale fietspaden en het uitbreiden van stallingen bij OV-knooppunten.

  • 3 mio voor Snelfietspad Cuijk – Nijmegen (met fietsbrug over de Maas)
  • 1,65 mio voor Ruimte voor de Fiets = stallingen bij Brabantse treinstations
  • 4,55 mio voor nieuwe fiets-infra structuur

In het actieprogramma van “Fiets-in-de-Versnelling” zijn 3 actielijnen van projecten benoemd. De letterlijke tekst:
Actielijn 1 comfort en gemak verhogen:
infrastructuur en stallen.
Actielijn 2: verleiden van de mobilist:
Brabantse bedrijven worden gestimuleerd tot het opstellen van mobiliteitsplannen met fietsmogelijkheden en omgeving van scholen en verenigingen worden aangepast. Onderwijs in fietsen wordt tevens gestimuleerd.
Actielijn 3: elkaar versterken:
Kennisdelen tussen diverse Brabantse partners. Onder andere om fiets in nieuwe ruimtelijke ordeningplannen te kunnen meenemen. Innovatie wordt gestimuleerd. Samenwerken, goede onderlinge communicatie en het voeren van brede promotiecampagnes.


11 december 2009: keuze voor “Fiets in de hoogste Versnelling”

Provinciale Staten unaniem in haar fiets-ambitie

Op 11 december heeft Provinciale Staten haar keuze voor het scenario “Fiets in de hoogste versnelling” vastgesteld !!
Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor de Brabantse fietsers, niet zozeer vanwege het geld (4 mio. extra t/m maart 2011) maar vooral vanwege de ambitie die eruit spreekt.
Al een maand eerder was er in de begrotingshandeling het benodigde extra geld vastgesteld waardoor de keuze van PS eigenlijk een formaliteit werd.


16 oktober 2009: behandeling nota “Fiets in de Versnelling”

Statencommissie EMG kiest met krappe meerderheid voor de hoogste ambitie

Op 16 oktober heeft de commissievergadering EMG (Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid) de visie en het actieprogramma ‘Fiets in de Versnelling’ besproken. Tijdens de vergadering heeft de commissie de keuze gemaakt voor scenario 3, dus de hoogste ambitie.

Tijdens de behandeling hebben wij ingesproken. Verder hielp het dat de wethouders van 4 grote steden (excl. Tilburg) vooraf nog een pleidooi-brief naar de fractievoorzitters hadden verstuurd ter ondersteuning van het hoogste scenario (3). Tenslotte lag er ook een advies vanuit de Provinciale OmgevingsCommissie om op het hoogste scenario in te zetten.