6 juni 2020: Tracébesluit PHS vastgesteld: definitief mèt fietstunnel

Succes in Vught: PHS en N65

Na 6 jaar een mooi resultaat voor de Fietsersbond

phs-fbond

In het PHS Tracébesluit van de Minister is vastgelegd dat de fietstunnel aan de oostkant van het verdiepte spoor in Vught er zonder voorwaarden komt. Ook het definitieve bestemmingsplan Vught voor de N65 ziet er op hoofdlijnen goed uit.

6 juni 2020: Tracébesluit PHS incl. fietstunnel
Het is rond, de vlag kan uit: er komt aan de oostzijde van het te verdiepen spoor in Vught een fiets/voetgangerstunnel. Zonder de voorwaarde dat deze onderdeel moet gaan uitmaken van de nieuwe Snelfietsroute Den Bosch – Eindhoven. Dit blijkt uit het Tracébesluit en uit de Nota van Antwoord die erbij hoort. Hiermee is een gang naar de Raad van State ook niet nodig.
Een mooi succes voor de Fietsersbond!

De gemeenteraad van Vught heeft min of meer gelijktijdig het bestemmingsplan van de N65 vastgesteld. Hierin is de goede oplossing verwerkt van de kruising met de Vijverbosweg – Boslaan.
Bij rest. Het Groene Woud komt een viaduct en een apart ecoduct dat ook door ruiters mag worden gebruikt (maar niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers).

Van belang is nog in hoeverre aan de noordzijde van de N65 gefietst kan worden, tot in Helvoirt (Torenstraat). We weten nog niet wat er precies in het Haarense bestemmingsplan wordt opgenomen. Via een aangenomen motie heeft de gemeenteraad van Vught gevraagd om nog met de gemeente Haaren/Helvoirt in overleg te treden.

Overzicht april 2020:

  • N65 gemeente Haaren: Fietsersbond heeft in april 2020 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.
  • N65 gemeente Vught: zienswijze ontwerp bestemmingsplan in juli 2019 ingediend.
  • N65 gemeente Haaren: Fietsersbond heeft op 14 juni 2019 overleg met de gemeente gehad. Uitstel door oa. onderzoek naar de PAS (stikstof)-problematiek.
  • PHS: zienswijze OTB/MER op 13 april 2018 (!) ingediend.

Daarnaast speelt er in Vught nog een probleem m.b.t. de Jagersboschlaan. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend (tevoren heeft Fietsersbond een zienswijze ingebracht) en op basis daarvan een Verkeersbesluit genomen: openstelling voor alle verkeer en asfaltering. Hiertegen heeft de Fietsersbond bezwaar aangetekend; de Jagersboschlaan is een nu zeer aantrekkelijke route (vooral voor de schooljeugd naar het Maurick-college). Ons bezwaar is verworpen en de Fietsersbond maakt nu de gang naar de Raad van State.

Zienswijze OBP Haaren (deel N65 in Helvoirt):
In dit ontwerp zijn gelukkig al twee belangrijke adviezen van de Fietsersbond overgenomen!
De N65 wordt tussen Vught en Helvoirt volledig omgebouwd volgens een aangepast voorkeursalternatief waar de Fietsersbond op hoofdlijnen ook blij mee is. In het plan is meteen de toekomstige snelfietsroute opgenomen tussen Den Bosch en Tilburg.

Toch is er ook kritiek. Een snelfietsroute aan de zuidzijde betekent niet dat je het fietspad aan de noordzijde zomaar kunt opheffen. Daar wonen ook mensen en daar liggen ook bestemmingen. Verder is het beter om naast De Dijk (het oude stuk weg tussen Helvoirt en de benzinepomp aan de zuidzijde N65) geen apart snelfietspad aan te leggen maar van De Dijk een fietsstraat te maken. Dan sluit deze mooi aan op de Esschebaan waar ook veel fietsers gebruik van maken. En je voorkomt hiermee een rare slinger in het snelfietspad.

Verder zijn er combinaties van parallelwegen en fietspaden ontworpen; op zich prima maar dan moeten her en der wel zgn. sluizen worden aangebracht om doorgaand autoverkeer te weren. Tot slot nog een puntje in Helvoirt zelf: er zullen meer fietsers over de Sint Nikolaasstraat gaan fietsen; daarom de oproep om deze straat ook in te richten als fietsstraat waar de auto’s te gast zijn.

We hebben deze zienswijze afgestemd met Wandelnet, Te Voet en de KNHS. De wandelaars pleiten met name voor een aanvullende voetbrug tussen de Achterstraat en Touwslagersbaantje omdat anders de N65 in Helvoirt-west wel een echte barrière gaat vormen om bv. even een ommetje te maken.

update 26 november 2018
Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren hebben afgesproken €37 miljoen extra te investeren in de aanpak van de Rijksweg N65 Vught – Haaren. Dit is het voorkeursalternatief-plus (VKA+).
Deze bijdrage komt bovenop het budget van €108 miljoen. Daarmee worden nu ook de kruisingen met Boslaan/Vijverbosweg en de Torenstraat in Helvoirt ongelijkvloers aangelegd waar de fietser op meelift. Ook komt er een ecoduct en een apart langzaam verkeersviaduct bij restaurant ’t Groene Woud (in plaats van de eerder bedacht verkeerslichten). En tot slot komt er een fietstunnel in Helvoirt bij de Hogeraam/Kreitestraat.
De Fietsersbond is heel blij met deze aanpassingen!
Knelpunt is nu het vervallen van een fietsverbinding aan de noordzijde N65 tussen Vught en Helvoirt.

Over het hele voorafgaande proces heeft Karin Broer in opdracht van de Fietsersbond een long-read gemaakt, zie dit artikel.

15 oktober 2018: hoopvolle ontwikkelingen
Deze zomer startte een onderzoek om te kijken hoe het voorkeursalternatief (VKA) voor de N65 kan worden verbeterd. Aanleiding was niet alleen ons protest maar vooral ook omdat recente cijfers over de groei van het autoverkeer aangaven dat het huidige ontwerp de auto-doorstroming onvoldoende oplost. De Stuurgroep vond het dan onverantwoord deze investering te doen.

Een zogenaamd VKA+ (voorkeursalternatief plus) met het ongelijkvloers maken van de kruisingen bij de Boslaan (Vught) en de Torenstraat (Helvoirt), aanleg van 2 ecoducten en het half verdiept aanleggen van de N65 in Vught verbetert de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming veel meer. En zorgt ervoor dat de oversteek Vijverbosweg – Boslaan voor langzaam verkeer mogelijk blijft. Maar aan dit ontwerp hangt wel een beduidend hoger prijskaartje, naar eerste schatting € 37 miljoen (bovenop het beschikbare projectbudget van € 108 miljoen).

Over de 2 ecoducten: tenminste 1 daarvan, die bij restaurant Het Groene Woud, moet ook voor wandelaars en fietsers toegankelijk zijn. Daar was immers eerst een oversteek (met verkeerslicht) gepland. Het 2e ecoduct komt bij de onderdoorgang de Broekleij. Deze wordt ook voor wandelaars (niet voor fietsers) geschikt gemaakt.

Verdere berichtgeving lees je in de Rijksinfra N65

23 november 2017: Fietsersbond stuurt brief aan bestuurders
Zekerheden voor de fietstunnel naast het spoor onder de N65 gevraagd

Op 20 mei jl. heeft de KBG (Klankbordgroep) PHS een advies uitgebracht. Daarop kwam op 12 juli 2017 een antwoord van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, mede namens de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught.
De brief laat een aantal wezenlijke vragen uit dat advies onbeantwoord.
Daarom heeft de Fietsersbond geprobeerd namens de KBG (zie verslag 5 oktober) hierop weer een reactie te geven. Dat is in gezamenlijkheid niet gelukt, reden om dan alleen als Fietsersbond alsnog te reageren.

Eerste conclusie: de oversteek voor fietsers en wandelaars rond de kruising N65/Boslaan vervalt. Update zie hierboven.
Tweede conclusie: de brief biedt geen enkele zekerheid dat de fietstunnel langs het spoor er ook echt komt: “deze fietstunnel is geen onderdeel van PHS, maar van de regionale snelfietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven”. In feite betekent die zin dat wordt meegedeeld dat het Rijk – in strijd met haar eigen beleid – geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor het herstellen van langzaam verkeersverbindingen die door de projecten PHS en N65 worden geblokkeerd.
De mededeling van het opnemen van een fietstunnel in het OTB betekent niet méér dan dat een mogelijke toekomstige bouw van een fietstunnel niet op voorhand onmogelijk wordt gemaakt.

De Fietsersbond constateert:
1. De verwijzing van een mogelijke fietstunnel -buiten het project PHS- naar een ander project (een regionale snelfietsroute) betekent dat bij het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) wordt besloten om drie van de zes bestaande oversteekmogelijkheden van de N65 te schrappen: het laten vervallen van de langzaam verkeersverbindingen Boslaan, Aert Heijmlaan en Rembrandtlaan betekent een ernstige verslechtering van de interne bereikbaarheid binnen de gemeente Vught. De eerder door ons gevreesde vierdeling van de gemeente zal een feit worden.
2. De realisering van een mogelijke regionale snelfietsroute is allerminst zeker. De brief van 12 juli 2017 is daar ook duidelijk over: “hier hangt nog wel de voorwaarde aan dat de betrokken gemeenten akkoord moeten zijn over het tracé van de snelfietsroute. Daarbij moeten Provinciale Staten (en denken wij: óók de gemeenteraad van Vught!) nog goedkeuring verlenen aan het budget voor het snelfietsrouteprogramma”.
3. Zelfs indien er een regionale snelfietsroute door Vught zal worden gerealiseerd, dan staat nog allerminst vast dat deze langs het spoor komt te lopen. Een van de mogelijke tracés voor een snelfietsroute loopt bijv. via de Taalstraat-Boxtelseweg. Bovendien is er op dit moment nog geen enkele duidelijkheid over de termijn waarop besluitvorming over een mogelijke regionale snelfietsroute zal plaatsvinden.
4. De mededeling in de brief van 12 juli 2017 dat een fietstunnel geen onderdeel uitmaakt van PHS maar wél zal worden opgenomen in het Ontwerp-Tracébesluit vergroot de bestuurlijke en daarmee de juridische ondoorzichtigheid: er wordt geen enkele zekerheid geboden, en een mogelijkheid om bezwaar te maken wordt op voorhand weggenomen.

Wij doen die constateringen in een onduidelijke situatie waar het gaat om communicatie over een genomen besluit. Zo is op 24 oktober jl. op de website van de PHS-bibliotheek een tekst gepubliceerd waarin kortweg is meegedeeld dat besloten is dat er “bij de Rembrandtlaan een tunnel voor voetgangers en fietsers komt onder de N65 door”. Op grond van deze korte mededeling op die website zou je kunnen lezen dat het gaat om een definitief en onvoorwaardelijk besluit.
Maar de officiële brief van het ministerie van 12 juli spreekt een heel andere taal: daarin worden voorwaarden verbonden aan een mogelijke toekomstige realisatie, voorwaarden die eerst aan de orde gaan komen ná vaststelling van het OTB.
Als Fietsersbond kijken wij naar de planning van de processen. Dan komen we binnenkort voor de vraag te staan of wij voor het behoud van tenminste één van de bestaande oversteken van de N65 bezwaar moeten gaan maken in het kader van het OTB .
Vanuit die overweging vraagt de Fietsersbond om:
1. de besluitvorming van 8 juni 2017 te verduidelijken en te bevestigen dat op 8 juni 2017 onvoorwaardelijk is besloten tot het realiseren van een langzaam verkeerstunnel onder de N65 door zoals gemeld in het persbericht van 24 oktober
2. dan wel vóór de vaststelling van het OTB te zorgen dat zekerheid in bestuurlijke en financiële zin wordt geboden voor het herstel van de langzaam verkeersverbindingen in Vught die door de projecten PHS en N65 worden verbroken.

Inmiddels heeft de Fietsersbond haar deelname aan de Klankbordgroep opgeschort.

17 december 2015: PHS Vught: keuze voor de V3 variant
Verder onderzoek naar fietstunnel onder de N65

De PHS-stuurgroep heeft op 17 dec. gekozen voor de V3-variant die ook de voorkeur had van de Fietsersbond. Ook besloot de Stuurgroep dat er nader onderzoek moet plaatsvinden (optie uitwerken) naar een naast het spoor gelegen fietstunnel onder de N65 en dat is een van onze grootste wensen, en dat zou het ook van de gemeente en provincie moeten zijn om lokale en regionale fietsverbindingen in stand te houden. Een eventuele (recreatieve) fietsverbinding aan de westzijde is geschrapt. Het budget ligt nog steeds vast op € 502 mio.
In het eerste kwartaal van 2016 waren er werkgroep-bijeenkomsten waarin een gedetailleerde uitwerking is gemaakt van alle spoorwegovergangen, alsmede de naastgelegen inrichting. Daarbij is de Gebiedsvisie betrokken (die in mei 2016 door de Vughtse gemeenteraad is vastgesteld).

17 december 2015: N65: slecht nieuws
Dreigende afsluiting Boslaan – Vijverbosweg

De N65-stuurgroep heeft op 17 dec. toch weer de hoogste prioriteit aan de doorstroming van het autoverkeer gegeven. Vooral de gemeente Vught wil een zo lang mogelijke verdiepte ligging en behoud van vrijwel alle aansluitingen op de N65. En dan is er met allerlei nieuwe opstelstroken geen plaats voor fietsers en wandelaars op de kruising Boslaan-Vijverbosweg. Die moeten maar 2x 450 meter omfietsen via de Martinilaan waar een ongelijkvloerse kruising is bedacht. Maar niet zoals eerst alleen voor het langzaam verkeer, maar voor alle verkeer want de inwoners van Vught-Noord moeten blijkbaar ook snel met de auto aan de andere kant boodschappen kunnen doen. Zij hebben, vermoeden we, een sterke lobby richting gemeentehuis.
De Fietsersbond is boos en teleurgesteld. En dat geldt ook voor de provincie die het in onze ogen veel te veel van de gemeente laat afhangen.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *