Boxtel: fietstunnel Tongersestraat

Bestemmingsplan Keulsebaan door RvS verworpen
Op 3 augustus 2022 heeft de Raad van State 2 bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, te weten de Keulsebaan en Fietsonderdoorgang Tongersestraat vernietigd, resp. op het punt van geluidshinder en onteigening van “De Leijer”. De gemeente moet nu aangepaste bestemmingsplannen maken.
Bezwaren tegen het Bestemmingsplan VLK, nieuwe Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg, lopen nog.
 
Daarenboven geeft de provincie Noord-Brabant vanwege de stikstof vanaf maart 2023 voorlopig geen WNB-vergunningen af (Wet Natuur Bescherming). Het nieuwe college van GS moet hierover een besluit gaan nemen.

Waarom is dit een groot probleem ?
Hiermee komt de realisatie van een langzaam-verkeerstunnel Tongersestraat voor fietsers en voetgangers in gevaar. Deze tunnel moet de huidige, 2 achter elkaar liggende spoorwegovergangen gaan vervangen. Het autoverkeer gaat dan via de verbrede (?) Keulsebaan en de nieuwe verbinding Ladonk-Kapelweg (VLK). De Fietsersbond is groot voorstander van deze nieuwe fiets/voetgangerstunnel.
Het lijkt erop dat de Keulsebaan niet persé verbreed hoeft te worden (scheelt weer in de kosten). De gemeente doet verder verkeerskundig onderzoek en kiest dan een voorkeursalternatief (VKA). Pas dan worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt.

huidige spoorwegovergang
Toelichting:
Het maatregelenpakket PHS Boxtel (programma hoogfrequent spoor) bestaat uit vijf deelprojecten. Dit zijn de sluiting van de dubbele overweg Tongersestraat (1), de aanleg van Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (2), verkeersmaatregelen/ aansluiting Tongeren (3), capaciteitsverbreding van de Keulsebaan (4) en de Fietsonderdoorgang Tongersestraat (5). Dit laatste is voor fietsers en voetgangers van groot belang om deze barrière op te heffen en mogelijk ook om een toekomstige woningbouwlocatie goed te ontsluiten.
Aangezien het beleid is deze 5 deelprojecten gezamenlijk uit te voeren, is een probleem bij de Keulsebaan òòk een probleem voor de langzaam-verkeerstunnel Tongersestraat.
Over deze ontstane impasse is er -samen met Wandelnet- geregeld overleg met de gemeente Boxtel.

Financiëel probleem
In juli 2022 heeft Wandelnet al een brief geschreven n.a.v. fors toegenomen kosten. Samen met hen (en tot nu toe de gemeenteraad) houden we vast aan de integrale aanpak. Voor de brief, zie hier.

De gemeente aan het woord, 1 juli 2022:
Door de wijzigende stikstofregelgeving liep het programma vertraging op. Deze uitloop en de almaar optredende prijsstijgingen veroorzaken een financieel tekort van circa 18 mln. De samenwerkende partijen hebben geen budget beschikbaar om dit tekort op te vangen. Daardoor is niet zeker of alle deelprojecten gerealiseerd kunnen worden op de manier zoals eerder is afgesproken. Samen onderzoeken de partijen hoe te komen tot een integrale oplossing met inachtneming van de afspraken uit de bestuursovereenkomst.