Boxtel: fietstunnel Tongersestraat

 
Op 9 december 2023 is bekend geworden dat de Raad van State pas na juni 2024 een uitspraak gaat doen over de bezwaren tegen 2 onderdelen (de nieuwe verbindingsweg Ladonk – Kapelweg en sluiting van de spoorwegovergang) van het totaalpakket maatregelen rond de spoorwegovergang Tongeren. Zie ook het Brabants Dagblad.
 
Op 3 augustus 2022 heeft de Raad van State 2 bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, te weten de Keulsebaan en Fietsonderdoorgang Tongersestraat vernietigd, resp. op het punt van geluidshinder en onteigening van “De Leijer”.
 
Daarenboven geeft de provincie vanwege stikstof vanaf maart 2023 voorlopig geen WNB-vergunning af (Wet Natuur Bescherming).

Waarom is dit een groot probleem ?
Hiermee komt de realisatie van een langzaam-verkeerstunnel Tongersestraat voor fietsers en voetgangers in gevaar. Deze tunnel moet de huidige, 2 achter elkaar liggende spoorwegovergangen gaan vervangen. Dat is nodig vanwege de toename van het treinverkeer (PHS). Het autoverkeer gaat dan via de verbrede (?) Keulsebaan en de nieuwe verbinding Ladonk-Kapelweg (VLK). De Fietsersbond is groot voorstander van de nieuwe fiets/voetgangerstunnel.
Het lijkt erop dat de Keulsebaan niet persé verbreed hoeft te worden (scheelt weer in de kosten). De gemeente doet verder verkeerskundig onderzoek en kiest dan een voorkeursalternatief (VKA). Pas dan worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt.

huidige spoorwegovergang
Toelichting:
Het maatregelenpakket PHS Boxtel (programma hoogfrequent spoor) bestaat uit vijf deelprojecten. Dit zijn de sluiting van de dubbele overweg Tongersestraat (1), de aanleg van Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (2), verkeersmaatregelen/ aansluiting Tongeren (3), capaciteitsverbreding van de Keulsebaan (4) en de Fietsonderdoorgang Tongersestraat (5). Dit laatste is voor fietsers en voetgangers van groot belang om deze barrière op te heffen en mogelijk ook om een toekomstige woningbouwlocatie goed te ontsluiten.
Het beleid is (tot nu toe) deze 5 deelprojecten gezamenlijk uit te voeren.

Financiëel probleem
Er is inmiddels (dec. 2023) een begroot tekort van € 22,4 mio. Dit mag nooit ten koste gaan van de langzaam verkeerstunnel. Omfietsen via de fietstunnel Ossenpad is geen alternatief.
Over deze ontstane impasse heeft de Fietsersbond -samen met Wandelnet- geregeld overleg met de gemeente Boxtel. In juli 2022 heeft Wandelnet al een brief geschreven n.a.v. fors toegenomen kosten. Samen met hen (en tot nu toe de gemeenteraad) houden we vast aan de integrale aanpak. Voor de brief, zie hier.

De gemeente aan het woord, 1 juli 2022:
Door de wijzigende stikstofregelgeving liep het programma vertraging op. Deze uitloop en de almaar optredende prijsstijgingen veroorzaken een financieel tekort van circa 18 mln. De samenwerkende partijen hebben geen budget beschikbaar om dit tekort op te vangen. Daardoor is niet zeker of alle deelprojecten gerealiseerd kunnen worden op de manier zoals eerder is afgesproken. Samen onderzoeken de partijen hoe te komen tot een integrale oplossing met inachtneming van de afspraken uit de bestuursovereenkomst.