Kritiek op plannen N264 Odiliapeel – Haps

Fietsersbond doet poging om met inspraak de plannen bij te stellen

N.a.v. de eerste klankbordgroep-verslagen zoals die op de website www.brabant.nl zijn gepubliceerd, signaleert de Fietsersbond wederom dezelfde trend in dit soort plannen:

  • belangrijkste voorstel lijkt het verplaatsen van het landbouwverkeer naar een (nieuwe) parallelweg. Dat betekent menging met het fietsverkeer wat ten koste gaat van de veiligheid voor fietsers. We wijzen de provincie nadrukkelijk op een oplossing zoals deze op de N324 recent is aangebracht, nl. aanleg van zgn. inhaalvakken.
  • gesproken wordt over het opheffen van koude oversteken. Welke zijn in beeld, en wordt daarmee de barrière werking voor wandelaars en fietsers niet vergroot ? Er is eind 2011 n.a.v. de reconstructie N617 (dreiging van schrappen fietstunnel Moerschot) een motie in de Staten aangenomen waarin werd besloten geen langzaam-verkeersverbindingen te schrappen.

We wachten eerst maar de reactie van de provincie af.

Categorieën