Rijkswegen in Noord-Brabant

Het MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden urgente infrastructurele knelpunten op landelijke schaal opgenomen.
Dit programma van het Ministerie van Ien W (opdrachtgever) en Rijkswaterstaat (opdrachtnemer) bestaat uit projecten die worden voorbereid (een MIRT vooronderzoek), of die op basis van een Startbeslissing worden verkend of waarvan de plannen worden uitgewerkt en tot slot projecten die worden gerealiseerd (zoals de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch).

De reacties van de Fietsersbond komen altijd op het volgende neer: voorkeur voor een nul-plus variant (meestal alleen Smart Mobility samen met kleinere knelpunt-aanpassingen).
De argumentatie hiervoor: extra asfalt helpt het klimaat niet maar uiteindelijk ook niet de doorstroming van het autoverkeer. Extra asfalt genereert in gelijke mate meer automobiliteit waardoor het bv. elders ook weer dichtslibt. Daarnaast, met extra asfalt wordt het toch weer makkelijker de auto in te stappen i.p.v. de fiets te pakken. Zie ook het boek van Thalia Verkade, Het recht van de snelste.
Samengevat onze bezwaren:

 • investeringen voor veel duurdere varianten kunnen niet naar fiets-projecten (zoals de schaalsprong fiets en dat geldt ook voor alle project-inspanning)
 • extra asfalt heeft aanzuigende werking, dus ook extra belasting voor onderliggend wegennet waar het autoverkeer de fiets vaak in de weg zit.
 • het ene knelpunt oplossen geeft elders weer nieuwe knelpunten (tegenarugment: de mobiliteitsprestatie (auto/vracht) is als geheel wèl gegroeid) maar dat past toch echt niet in de klimaat-doelstellingen!

Ook interessant om te lezen: Correspondent Thalia Verkade leerde dat als een provincie geld wil hebben van het Rijk voor infrastructuur, er eerst een knelpunt moet zijn: een plek waar de doorstroming van het verkeer in gevaar is. Maar lang niet alle mobiliteitsproblemen zijn op te lossen met meer asfalt of meer spoor.
Zie knelpunten oplossen.

Als Fietsersbond gaan we niet in tegen de politieke besluitvorming (politiek heeft het primaat) maar die proberen we natuurlijk wel te beïnvloeden.
Daarnaast is altijd belangrijk:

 • het in kaart brengen van èn gaan voor de meekoppelkansen (denk bv. aan barrière-vermindering)
 • alle andere alternatieven moeten ook Smart Mobility omvatten waaronder kansrijke Snelfietsroutes !

Scroll verder naar beneden voor de A67, de A2, de A50, de A58, de A59 en de A27.
Voor de N65 (Vught – Helvoirt) zie nieuw voorkeursalternatief voor de aanpak tussen Vught en Helvoirt.

MIRT-Verkenning A58: deel Tilburg – Breda, zie ook de RWS-website A58.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau A58 Tilburg-Breda ter inzage
Op 24 september 2020 stelde de Programmaraad SmartwayZ.NL de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) A58 Tilburg-Breda vast. In de NRD is in beeld gebracht welke onderzoeksopgave er ligt voor het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). De Fietsersbond heeft eind oktober een formele zienswijze ingediend.
Doel van de verkenning is het komen tot een voorkeursalternatief, gepland in het najaar 2021. Een eventuele wegverbreding (3e rijstrook in de middenberm als meest kansrijk pakket) past binnen het bestaand profiel.

Plan-uitwerkingen:
= A27 Houten – Hooipolder: Tracébesluit genomen, dec. 2018. De Fietsersbond heeft eerder gereageerd: zienswijze Fietsersbond.
= A2: Brainport Avenue
= A58: Stand van zaken InnovA58: voorbereiding OTB en MER . Dit betreft de A58 onder Breda en het traject Tilburg – Eindhoven. De zienswijze van de Fietsersbond vind je hier.

In realisatie:
= A59: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Project omvat ook de snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch.

…………..

MIRT-verkenning A67: Eindhoven – Venlo, mei 2020

 • status: MIRT verkenning
 • de structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken is op 13 mei 2020 vastgesteld.Er kan geen beroep worden ingesteld; de ingediende zienswijzen zijn bekeken en van een reactie voorzien in de Nota van beantwoording.
 • Over de reactie van de Fietsersbond: Snelfietsroutes zitten in het bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant; Smart Mobility wordt verder uitgewerkt binnen SmartwayZ.nl. Aandacht voor een goed ontwerp voor fietsers bij op/afrit Geldrop wordt meegenomen.
 • link naar website MIRT A67
 • voorkeursalternatief: 2×3 rijstroken tussen Geldrop en Eindhoven; ook wat smart mobility.
 • rol Fietsersbond: deelname aan expert-groep / stakeholders-overleg. Op 3 april 2019 hebben wij een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie ingediend.
 • succes: nog niet, wel 2 meekoppelkansen benoemd. Snelfietsroute (Heeze -) Geldrop – Eindhoven valt buiten scope maar zit wel in projectenlijst ZO (Brabant) slim bereikbaar.

In de Ontwerp Structuurvisie is het pakket aan maatregelen beschreven om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Tot 4 april 2019 lag de Ontwerp-Structuurvisie en bijbehorende planMER ter inzage.
De ingediende zienswijzen zijn via een Nota van Antwoord behandeld. Het streven was om de definitieve Structuurvisie, inclusief die Nota, samen met de planMER nog voor de zomer ter besluitvorming voor te leggen aan de minister om daarna te starten met de Planuitwerkingsfase.

Eind juni 2019 heeft de Raad van State echter een uitspraak gedaan over de regeling ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). Door deze uitspraak is de regeling voor stikstofuitstoot nabij natuurgebieden niet langer houdbaar.
De A67 voert langs Natura 2000 gebieden, dus heeft deze uitspraak van de RvS ook consequenties voor de vaststelling van de Structuurvisie. Op dit moment inventariseert de projectgroep wat de gevolgen hiervan zijn.
……….

MIRT-verkenning A2: knooppunt Deil – Vught

In het BO-MIRT is eind november 2020 besloten een voorkeursbeslissing vast te stellen: verbreding naar 2x 4 rijstroken, plus een nieuwe brug over de Maas en een extra brug over de Waal.
Hiervoor is € 830 mio. beschikbaar. Er is geen geld om een belangrijke meekoppelkans te realiseren: een extra fiets/wandel-verbinding bij en over die nieuwe Maasbrug. RWS wil niet betalen (ze verbreken immers geen verbinding) en de regio heeft er geen geld voor. Dit is voor de Fietsersbond en de wandelverenigingen een grote teleurstelling.

Meer info op de website MIRT A2. In juni 2021 (?) kunnen op deze voorgenomen voorkeursbeslissing we een zienswijze gaan indienen.

De Fietsersbond neemt deel aan de MAG = maatschappelijke groeperingen overleg. Verder nemen we ook deel aan de Stuurgroep Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch (= korte termijn project). Extra financiering is rond, aanleg in 2021 – 2023.

……….

MIRT-verkenning A50: Ewijk (Gelderland) – Paalgraven (Noord-Brabant, bij Oss)

De MIRT-verkenning is in juni 2021 gestart en duurt tot eind 2022. De opdracht vanuit het Ministerie van IenW is alleen om kansrijke oplossingsrichtingen met meer asfalt (naar 2×3 rijstroken) te onderzoeken. Dat is wat betreft de Fietsersbond veel te mager; de scope moet over alle mobiliteit gaan. Reden voor de Fietsersbond om per 30 september 2021 uit de Klankbordgroep te stappen.
Misschien reageren we nog op een Nota met Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) maar met deze scope lijkt dat weinig zinvol. Mogelijke fietsverbeteringen (bv. toe- en afritten Maasbrug, een doorfietsroute Oss – Wijchen) worden trouwens toch door de regio gefinancierd.
Zie ook: startbeslissing MIRT verkenning A50.

Oude status: er liep vanaf dec. 2019 een MIRT-voorverkenning en de opstelling van de Strategische Agenda (incl. smart mobility).

 • het MIRT vooronderzoek is afgerond met een eindrapport van Arcadis.
 • link naar website MIRT A50
 • voorkeursalternatief: nog niet duidelijk. 2×3 rijstroken kost ruim € 100 mio. en dat is ook het beschikbare budget.
 • rol Fietsersbond: toen nog deelname aan Stakeholdersoverleg.
 • succes: nog niet, wel overige meekoppelkansen benoemd. Snelfietsroute over gehele traject niet kansrijk.