Rijkswegen in Noord-Brabant

Het MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden urgente infrastructurele knelpunten op landelijke schaal opgenomen, te financieren uit het mobiliteitsfonds.
Dit programma van het Ministerie van Ien W (opdrachtgever) en Rijkswaterstaat (opdrachtnemer) bestaat uit projecten die worden voorbereid (een MIRT vooronderzoek) of die op basis van een Startbeslissing worden verkend tot een voorkeursalternatief, dan waarvan de plannen worden uitgewerkt tot een Tracébesluit, en tot slot de projecten die worden gerealiseerd.

Status maart en juni 2023: Coalitieakkoord; verschuiving van aanleg naar onderhoud
= voor de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen (€ 7,5 miljard)
= voor de verbetering van de verkeersveiligheid van rijks N-wegen (€ 200 miljoen),
= toevoeging van € 1,5 miljard, structureel voor instandhouding.

Stikstof
Door stikstofproblematiek liggen meerdere projecten stil. Projecten die reeds in realisatie zijn (met vastgesteld Tracébesluit), gaan door (A27). Verkenningen mogen ook worden afgerond (geldt voor MIRT A50).
In Noord-Brabant zijn gepauzeerd:
o A58 Breda – Tilburg
o A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught
o InnovA58 Annabosch – Galder
o A67 Leenderheide – Geldrop
o N65 Vught – Helvoirt (projecttrekker is hier de provincie).
Uit de Kamerbrief: Aan bovengenoemde verkenningen wordt doorgewerkt tot direct vóór het moment van een voorkeursbeslissing, waarna het project op pauzestand gaat. Dit is maatwerk per project. Overige projecten waarover in het BO MIRT bestuurlijke afspraken zijn gemaakt gaan vooralsnog door (bv. A27). De opgave van de gepauzeerde projecten blijft staan. De ambitie is om die projecten op termijn te herstarten als er voldoende stikstofruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen zijn.

Het Rijk heeft bevestigd dat de restbudgetten van de gepauzeerde projecten in beginsel beschikbaar blijven in het Mobiliteitsfonds voor de herstart van de gepauzeerde projecten. Het gaat om € 122 mio voor de A2 Deil – Vught; € 24 mio voor de verbreding van de A67 Leenderheide-Geldrop (zuid); € 14 mio voor de A58 Tilburg – Breda en Sint Annabosch – Galder; € 8 mio voor innovaties in Innova58.


Wat doet de Fietsersbond ?
Onze reacties komen altijd op het volgende neer: voorkeur voor een nul-plus variant (meestal alleen Smart Mobility samen met knelpunt-aanpassingen).
De argumentatie hiervoor: extra asfalt helpt het klimaat niet maar uiteindelijk ook niet de doorstroming van het autoverkeer. Extra asfalt genereert in gelijke mate meer automobiliteit waardoor het bv. elders ook weer dichtslibt. Daarnaast, met extra asfalt wordt het toch weer makkelijker de auto in te stappen i.p.v. de fiets te pakken. Zie ook het boek van Thalia Verkade, Het recht van de snelste.
Samengevat onze bezwaren:

  • investeringen voor veel duurdere varianten kunnen niet naar fiets-projecten (zoals de Schaalsprong Fiets) en dat geldt ook voor alle project-inspanning
  • extra asfalt heeft aanzuigende werking, dus ook extra belasting voor onderliggend wegennet waar het autoverkeer de fiets vaak in de weg zit.
  • het ene knelpunt oplossen geeft elders weer nieuwe knelpunten.

Ook interessant om te lezen: Correspondent Thalia Verkade leerde dat als een provincie geld wil hebben van het Rijk voor infrastructuur, er eerst een knelpunt moet zijn: een plek waar de doorstroming van het verkeer in gevaar is. Maar lang niet alle mobiliteitsproblemen zijn op te lossen met meer asfalt of meer spoor.
Zie knelpunten oplossen.

Als Fietsersbond gaan we niet in tegen de politieke besluitvorming (politiek heeft het primaat) maar die proberen we natuurlijk wel te beïnvloeden. Daarnaast is altijd belangrijk:

  • het in kaart brengen van èn gaan voor de meekoppelkansen (denk bv. aan barrière-vermindering)
  • alle andere alternatieven moeten ook Smart Mobility omvatten waaronder kansrijke Snelfietsroutes !

Scroll verder naar beneden voor de A67, de A2, de A50, de A58, de A59 en de A27.


N65 Vught – Helvoirt: RvS heeft wegens stikstof het VKA afgewezen
Voor rijksweg N65 (Vught – Helvoirt): Raad van State heeft in december 2022 het voorkeursalternatief vernietigd.
In 2023 heeft een taskforce o.l.v. de gemeente Vught ook niets opgeleverd. Kortom, er gaat komende jaren niets gebeuren.


MIRT-Verkenning A58 deel Tilburg – Breda: voorlopig stilgelegd
Zie ook de website A58.
De Fietsersbond heeft eind oktober 2020 een zienswijze ingediend op de NRD.
De Stuurgroep heeft nu wel een voorkeur voor het alternatief uitgesproken, een wegverbreding (de 3e rijstrook in de middenberm die past binnen het bestaand profiel).

A58 onder Breda en het traject Tilburg – Eindhoven: voorlopig stilgelegd
Meer informatie via deze website
De zienswijze van de Fietsersbond vind je hier.


In realisatie:
= A27 Houten – Hooipolder: Tracébesluit genomen, dec. 2018. Realisatie in 2023 begonnen. De Fietsersbond heeft eerder een zienswijze ingediend. Deze is grotendeels afgewezen.

= A59: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Project wacht op uitspraak Raad van State, verwacht in februari 2024 (brief RvS van december 2023). Het project omvat ook de snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch.
Als de RvS het plan goedkeurt, moet eerst budget worden gevonden omdat de kosten lijken op te lopen van € 105 mio naar schatting € 165 mio.
Overigens is de Fietsersbond nog steeds van mening dat de bestaande dijk door de Baardwijkse Overlaat (ten oosten van Waalwijk) beter gehandhaafd kan worden.


MIRT-verkenning A67: Eindhoven – Venlo, mei 2020

  • de structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken is op 13 mei 2020 vastgesteld. Er kan geen beroep worden ingesteld.
  • Over de reactie van de Fietsersbond: Snelfietsroutes zitten in het bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant; Smart Mobility wordt verder uitgewerkt binnen SmartwayZ.nl. Aandacht voor een goed ontwerp voor fietsers bij op/afrit Geldrop wordt meegenomen.
  • voorkeursalternatief: 2×3 rijstroken tussen Geldrop en Eindhoven; ook wat smart mobility.
  • rol Fietsersbond: deelname aan expert-groep / stakeholders-overleg.
  • succes: nog niet, wel 2 meekoppelkansen benoemd. Snelfietsroute (Heeze -) Geldrop – Eindhoven valt buiten scope maar zit wel in projectenlijst ZO (Brabant) slim bereikbaar.

Eind juni 2019 heeft de Raad van State echter een uitspraak gedaan over de regeling ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). Door deze uitspraak is de regeling voor stikstofuitstoot nabij natuurgebieden niet langer houdbaar. Dit leidde in maart 2023 tot het definitief stilleggen van dit project. Immers, de A67 voert langs Natura 2000 gebieden.


MIRT-verkenning A2: knooppunt Deil – Vught

In het BO-MIRT is eind november 2020 besloten een voorkeursbeslissing vast te stellen: verbreding naar 2x 4 rijstroken, plus een nieuwe brug over de Maas en een extra brug over de Waal.
Hiervoor is € 830 mio. beschikbaar. Er is geen geld om een belangrijke meekoppelkans te realiseren: een extra fiets/wandel-verbinding bij en over die nieuwe Maasbrug. RWS wil niet betalen (ze verbreken immers geen verbinding) en de regio heeft er geen geld voor. Dit is voor de Fietsersbond en de wandelverenigingen een grote teleurstelling.
Maar goed, het project ligt nu vanwege de stikstof stil. De korte-termijn maatregelen gaan wèl door (Doorfietsroute Zaltbommel – ‘s-Hertogenbosch).

Meer info op de website MIRT A2.

De Fietsersbond neemt deel aan de MAG = maatschappelijke groeperingen overleg. Verder nemen we ook deel aan de Stuurgroep Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch (= korte termijn project). Extra financiering is rond, aanleg in 2021 – 2025.


MIRT-verkenning A50: Ewijk (Gelderland) – Paalgraven (Noord-Brabant, bij Oss)

De MIRT-verkenning is in juni 2021 gestart en duurt tot eind 2023. De opdracht vanuit het Ministerie van IenW is alleen om kansrijke oplossingsrichtingen met meer asfalt (naar 2×3 rijstroken) te onderzoeken. Dat is wat betreft de Fietsersbond veel te mager; de scope moet over alle mobiliteit gaan. Reden voor de Fietsersbond om per 30 september 2021 uit de Klankbordgroep te stappen.
De minister van IenW heeft op 26 oktober 2023 het Voorkeursalternatief ‘definitief’ vastgesteld. Dat gaat uit van een verbreding naar 2×3 rijstroken over de volledige lengte. Kosten voor het rijk: €435 mio. en nog eens €34 mio voor de Strategische Agenda (brede mobiliteitsaanpak).
De Fietsersbond heeft een zienswijze ingediend (op de Ontwerp-Structuurvisie): op de nieuwe Maasbrug (oostkant) een scheiding tussen het 2-richtings fietspad en een wandelpad. Uitvoering fietspad conform de eisen van een Snelfietsroute. Verbeterde aansluitingen aan beide oevers.

Andere fietsverbeteringen zoals een doorfietsroute Oss – Wijchen vallen “buiten scope” en moeten door de regio worden gefinancierd.
Zie ook MIRT-traject A50.