Rijkswegen in Noord-Brabant

Het MIRT
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden urgente infrastructurele knelpunten op landelijke schaal opgenomen.
Dit programma van het Ministerie van Ien W (opdrachtgever) en Rijkswaterstaat (opdrachtnemer) bestaat uit projecten die worden voorbereid (een MIRT vooronderzoek zoals de A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven), of die op basis van een Startbeslissing worden verkend (zoals de A67 Eindhoven – Venlo) of waarvan de plannen worden uitgewerkt en tot slot projecten die worden gerealiseerd (zoals de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch).

De reacties van de Fietsersbond komen altijd op het volgende neer: voorkeur voor een nul-plus variant (meestal alleen Smart Mobility e.d. en kleinere knelpunt-aanpassingen).
De argumentatie hiervoor:

 • investeringen voor veel duurdere varianten kunnen niet naar fiets-projecten (zoals de schaalsprong fiets)
 • dat geldt ook voor alle project-inspanning
 • extra asfalt heeft aanzuigende werking, dus ook extra belasting voor onderliggend wegennet en zit daar de fiets vaak in de weg
 • het ene knelpunt oplossen geeft elders weer knelpunten (tegenarugment: de mobiliteitsprestatie (auto/vracht) is als geheel wèl gegroeid).

Maar als Fietsersbond gaan we niet in tegen de politieke besluitvorming (politiek heeft het primaat) maar die proberen we natuurlijk wel te beïnvloeden.
Daarnaast is altijd belangrijk:

 • het in kaart brengen van èn gaan voor de meekoppelkansen (denk bv. aan barrière-vermindering)
 • alle andere alternatieven moeten ook Smart Mobility omvatten waaronder kansrijke Snelfietsroutes !

Scroll verder naar beneden voor de A67, de A2, de A50, de A58, de A59 en de A27.
Voor de N65 (Vught – Helvoirt) zie nieuw voorkeursalternatief voor de aanpak tussen Vught en Helvoirt.

Verkenning A58: deel Tilburg – Breda (verbreding naar 2×3 rijstroken), startbeslissing juni 2018 . Zie ook factsheet verkenning A58.
Deze verkenning lijkt voor de Fietsersbond minder relevant. Een eventuele wegverbreding past binnen het bestaand profiel.

Plan-uitwerkingen:
= A27 Houten – Hooipolder: Tracébesluit genomen, dec. 2018. De Fietsersbond heeft eerder gereageerd: zienswijze Fietsersbond.
= A2: Brainport Avenue
= A58: Stand van zaken InnovA58: voorbereiding OTB en MER . Dit betreft de A58 onder Breda en het traject Tilburg – Eindhoven. De zienswijze van de Fietsersbond vind je hier.

In realisatie:
= A59: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Project omvat ook de snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch.

…………..

MIRT-verkenning A67: Eindhoven – Venlo en de PAS, juli 2019

 • status: MIRT verkenning
 • werken naar: Structuurvisie, start MER
 • link naar website MIRT A67
 • voorkeursalternatief: 2×3 rijstroken tussen Geldrop en Eindhoven; ook wat smart mobility.
 • rol Fietsersbond: deelname aan expert-groep / stakeholders-overleg. Op 3 april 2019 hebben wij een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie ingediend.
 • succes: nog niet, wel 2 meekoppelkansen benoemd. Snelfietsroute (Heeze -) Geldrop – Eindhoven valt buiten scope maar zit wel in projectenlijst ZO (Brabant) slim bereikbaar.

In de Ontwerp Structuurvisie is het pakket aan maatregelen beschreven om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Tot 4 april 2019 lag de Ontwerp-Structuurvisie en bijbehorende planMER ter inzage.
De ingediende zienswijzen zijn via een Nota van Antwoord behandeld. Het streven was om de definitieve Structuurvisie, inclusief die Nota, samen met de planMER nog voor de zomer ter besluitvorming voor te leggen aan de minister om daarna te starten met de Planuitwerkingsfase.

Eind juni 2019 heeft de Raad van State echter een uitspraak gedaan over de regeling ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS). Door deze uitspraak is de regeling voor stikstofuitstoot nabij natuurgebieden niet langer houdbaar.
De A67 voert langs Natura 2000 gebieden, dus heeft deze uitspraak van de RvS ook consequenties voor de vaststelling van de Structuurvisie. Op dit moment inventariseert de projectgroep wat de gevolgen hiervan zijn.
……….

MIRT-verkenning A2: knooppunt Deil – Vught, september 2019

 • status: MIRT verkenning
 • aanpak: nieuwe werkwijze, ook alle korte en middellange maatregelen in kaart gebracht.
 • werken naar: voorkeursbesluit najaar 2020
 • link naar website MIRT A2
 • voorkeursalternatief: nog niet duidelijk.
 • rol Fietsersbond: deelname aan MAG = maatschappelijke groeperingen overleg. Deelname aan Stuurgroep Snelfietsroute Zaltbommel – Den Bosch (= korte termijn project). Extra financiering lijkt rond.
 • succes: nog niet, wel overige meekoppelkansen benoemd zoals fietsen over een eventuele nieuwe Maasbrug (dat kan nu nog niet).

De Fietsersbond is wel positief over de nieuwe werkwijze van Ministerie en Rijkswaterstaat.
……….

MIRT-voorverkenning A50: Ewijk (Gelderland) – Paalgraven (Noord-Brabant, bij Oss), september 2019

 • status: MIRT vooronderzoek, concept eindrapport van Arcadis ligt er.
 • aanpak: ladder van Verdaas (‘zevensprong’); waterval-aanpak voor Smart Mobility
 • werken naar: besluit Minister eind 2019 over MIRT-vervolg
 • link naar website MIRT A2
 • voorkeursalternatief: nog niet duidelijk. 2×3 rijstroken kost ruim € 100 mio.
 • rol Fietsersbond: deelname aan Stakeholdersoverleg.
 • succes: nog niet, wel overige meekoppelkansen benoemd. Snelfietsroute over gehele traject niet kansrijk.

De minister heeft in november 2018 ingestemd met de start van een MIRT-vooronderzoek naar het A50-tracé Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. De A50 maakt deel uit van de top-10 van grote knelpunten maar is niet opgenomen in het MIRT-programma. De minister wil met het MIRT-onderzoek vaststellen of de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven ook thuishoort in dit programma.
……….