Statenleden ontvangen ANWB- en Fietsersbond brief

Verbeter recreatief fietsen!

Pleidooi om recreatief fietsen binnen ‘mobiliteit’ serieus te nemen.

De ANWB publiceerde eind maart een onderzoek naar recreatief fietsen, waaraan leden van de ANWB, Fietsersbond en NFTU hebben meegewerkt. De belangrijkste punten hebben betrekking op verbetering van veiligheid en comfort op (recreatieve) fietspaden, beide resulterend in de vraag naar vooral bredere fietspaden. Belangrijke conclusie is ook dat het verschil tussen recreatief en utilitair fietsen nog nauwelijks relevant is.
Met de ANWB pleiten we daarom voor een meer integraal fietsbeleid en meer samenhang met andere beleidsterreinen. Zoals bv. gezondheid, waar fietsen een deel van de oplossing is.

De Brabantse Omgevingsvisie (Kwaliteit van Brabant) schetst al een duidelijke samenhang tussen (meer) fietsen en elk van de vier hoofdopgaves (energie-transitie, klimaatproof, slimme netwerkstad en duurzame economie). De “Koers Mobiliteit 2030” sluit hier uiteraard op aan met een keuze voor een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem. ‘Verleiding’ van de reiziger staat centraal, maar voor ‘meer fietsen’ moet de infrastructuur hier wel op berekend zijn.

De Fietsersbond pleit nadrukkelijk voor samenwerking en uitvoering via de bestaande gebiedsgewijze aanpak middels de regionale mobiliteitsagenda’s in de vier regio’s. Hierin zijn dan tevens programma’s en projecten geprioriteerd m.b.t. wat tot nu toe recreatieve verbindingen worden genoemd. Het belangrijkste onderdeel zal hierbij worden gevormd door verbetering van de zgn. stad-land verbindingen zoals opgenomen in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) waarbij aan de inventarisatie uw provincie nauw heeft meegewerkt.

Kortom, wij vragen van u (de verbetering van) recreatief fietsen een volwaardige en gelijkwaardige plaats binnen de mobiliteitsagenda’s te geven en een daaraan te koppelen bijdrage-regeling.

Categorieën