Fietsersbond ziet grote kansen voor de fiets

Omgevingsvisie Brabant vastgesteld

14 december 2018

snelfietsroute

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op 14 december 2018 vast. De visie kwam tot stand na veel overleg en burger-participatie. De Omgevingswet, waar deze visie uit voortvloeit, treedt pas 2021 in werking. Maar de provincie start alvast met het werken in lijn met deze Omgevingsvisie.
Zie ook omgevingsvisie vastgesteld.

De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat betreft de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan hoe de provincie wil samenwerken en welke waarden daarbij centraal staan.
Momenteel wordt veel belang gehecht aan allerlei (positieve) voorbeelden.
…..

Ontwerp Omgevingsvisie mei 2017
De provincie heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak. Eind juni 2017 gaf de Fietsersbond haar zienswijze.

De Brabantse Omgevingsvisie geeft aan hoe de Brabantse leefomgeving er in 2050 uit zou moeten zien. En waar we in 2030 tenminste moeten staan om die lange termijndoelen te halen. De visie noemt een vijftal hoofdopgaven:

  1. De basis op orde: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit zijn van essentieel belang om goed te kunnen wonen, werken en leven in Brabant.
  2. Brabantse energietransitie: om Brabant op termijn energieneutraal te maken moeten we minder energie gebruiken en meer duurzame energie op gaan wekken.
  3. Slimme netwerkstad: de manier waarop we ons verplaatsen verandert en we stellen andere eisen aan steden. Dit heeft gevolgen voor het netwerk van steden en dorpen.
  4. Klimaatproof Brabant: als gevolg van klimaatverandering krijgen we meer extremen in temperatuur en neerslag. Hoe gaan we deze gevolgen aanpakken ?
  5. Concurrerende, duurzame economie: Brabant wil top kennis- en innovatieregio blijven, waarbij de omslag naar een circulaire economie nodig is en digitalisering steeds belangrijker wordt.

Het is duidelijk: de fiets moet in de eerste 3 opgaves een belangrijke rol gaan spelen !
….

De zienswijze van de Fietsersbond
Allereerst complimenteert de Fietsersbond u met het proces van de totstandkoming en de inhoud van deze omgevingsvisie op onze provincie. Met deze visie wordt een belangrijke eerste stap gezet naar een nog mooier en toekomstbestendig Brabant. De Fietsersbond levert daarom graag een bijdrage aan de verdere invulling en uitwerking van de omgevingsvisie. Bij de ronde tafels rondom mobiliteit waar concrete regionale afspraken worden gemaakt, kunnen vertegenwoordigers van de Fietsersbond met hun kennis van de diverse regio’s zinnige bijdrages leveren.
We maken daarbij alvast een aantal algemene opmerkingen:
A) We onderkennen dat de autonomie van de gemeenten ook bij zaken die het provinciale en regionale mobiliteitsbeleid aangaan, nog veelal heilig is. We hopen daarom dat de provincie, gelet op de benoemde kernwaarde pro-actief, met deze omgevingsvisie haar stimulerende en verbindende regierol nog steviger gaat oppakken.
B) Met de komst van elektrische fietsen en met name ook speed pedelecs is er een nieuwe vervoersvorm bijgekomen. Een vervoersvorm die niet simpelweg onder categorie Langzaam verkeer in te delen valt. Het is begrijpelijk dat er ook beleidsmatig veel aandacht uitgaat naar deze nieuwe vervoersvorm. Het gevaar is echter dat de gewone fiets daarmee naar de achtergrond wordt verdreven, terwijl juist het op eigen kracht voortbewegen niet alleen voor het milieu, maar ook voor de mens zelf uitermate gezond is.
De toename van de elektrische fietsen leidt tevens tot een toename van de snelheid. De traditionele fiets dreigt daarbij vanuit verkeersveiligheid bezien echt de zwakke verkeersdeelnemer te worden. We zouden het daarom een goede zaak wanneer de provincie in haar verkeersveiligheidsbeleid hier extra aandacht aan gaat besteden.
C) In de visie geeft u aan dat het op het niveau van daily urban system nog belangrijker wordt om goed samen te werken en keuzes te maken. Om de gewenste slimme en duurzame mobiliteit te kunnen verwezenlijken adviseren we daarbij met klem om in samenwerking met de betrokken gemeentes het stimuleren dat mensen en gaan en blijven fietsen als een speerpunt in het provinciaal beleid te benoemen.

Wetgeving voor de leefomgeving
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Tot zover de tekst uit Den Haag.
Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en rijk ieder een eigen Omgevingsvisie vaststellen en daar moeten ze zich dan ook aan houden. Een overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels. Aan die regels moet iedereen zich houden.

Wat gaat er veranderen?
De Brabantse Omgevingsvisie gaat in ieder geval 4 provinciale beleidsplannen vervangen. Dat zijn de beleidsplannen over milieu en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (Structuurvisie RO) en natuur (BrUG). Dit gebeurt als gevolg van de Omgevingswet.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *