Koers Mobiliteit 2030 vastgesteld

Op 6 oktober 2020 is het Beleidskader Mobiliteit – Koers 2030 door het College van GS in de Provincie Noord-Brabant vastgesteld.
De ambitie: een veilig, samenhangend, robuust, betrouwbaar, schoon, stil en gezond mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving en zo bijdraagt aan de brede welvaart van Brabant.

De Koers is de uitwerking van de Brabantse Omgevingsvisie 2030 op het gebied van mobiliteit.
Dit zijn de speerpunten:

  1. veilige mobiliteit: uiteindelijk moet Brabant naar nul verkeersdoden.
  2. een samenhangend mobiliteitssysteem dat de ketenmobiliteit versterkt en flexibel en bewust reizen centraal stelt.
  3. een robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem: om economisch concurrerend te zijn, is het mobiliteitssysteem robuust en betrouwbaar en dat de multimodale bereikbaarheid optimaal. De reistijd is acceptabel en voldoende voorspelbaar.
  4. mobiliteit voor iedereen, gebruik kunnen maken van (gedeelde) mobiliteit. Daarom zijn sociale contacten en onderwijs-, zorg-, werk-, recreatie-, natuur en dagelijkse voorzieningen goed bereikbaar.

Dit is uitgewerkt langs de volgende lijnen:

  • Brabant gaat voor schone, stille en gezonde mobiliteit. Een drastische vermindering van onze CO2-uitstoot, schone lucht en meer gezondere en actieve vormen van mobiliteit. Daarom stellen we ons in 2030 onder andere als doel dat de emissie-uitstoot van broeikasgassen ten minste 50% gereduceerd is en dat lopen en fietsen is toegenomen.
  • Brabant kent een multimodale benadering waarbij een evenwichtige afweging tussen de verschillende vervoerssoorten wordt gemaakt (op basis van o.a. veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid).
  • Van een aanbod-gestuurd mobiliteitssysteem – met klassiek openbaar vervoer en een hoog autobezit – naar deelsystemen waarbij auto’s en fietsen door meerdere personen gebruikt worden.
  • En er is ruimte voor maatwerk per regio: van een Brabant-brede “one size fits all” aanpak naar maatwerk per regio.
  • Tot slot initiatieven vanuit markt en samenleving; van een overheid die vooral ontwikkelingen initieert, naar een overheid die vooral ruimte biedt aan de markt en samenleving om initiatieven te ontplooien.

Tja, hier kun je als Fietsersbond niet zoveel tegenin brengen. Het is vooral de praktijk die zal laten zien waar de prioriteiten ècht liggen. Moeten we steeds meer en bredere snelwegen aanleggen en daar het autoverkeer verder mee faciliteren oftewel “robuust maken”? Hoe verhoudt zich dat tot de CO2 uitstoot (en niet te vergeten NOx en fijnstof). Moet de overheid wel veel ruimte aan “de markt” bieden als dit bv. dreigt in te gaan tegen een basiswaarde als bescherming van haar inwoners ?

We zullen het kritisch moeten blijven volgen…