alle informatie van het GOL op de website van het GOL.

Snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch

15-02-2024 uitspraak RvS: Provincie op 2 punten aan het werk gezet

februari 2024:
De Raad van State heeft gisteren een uitspraak gedaan over de GOL: de provincie moet hardere afspraken maken over natuur-compensatie en moet aantonen dat de stikstof-compensatie niet ook al voor een ander project is ingezet. Dit moet uiterlijk in september 2024 zijn geregeld waarna de RvS opnieuw uitspraak zal doen. Tot de nieuwe uitspraak dus nog geen aanbesteding / aanleg van de Snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch.

juni 2023:
De Raad van State buigt zich op 13 juni 2023 over de laatste bezwaren tegen de GOL-plannen, waar de Snelfietsroute deel van uitmaakt. De uitspraak is weer uitgesteld en volgt nu pas eind 2023.

september 2022:

  • op 15 juli 2022 heeft de provincie een aangepast PIP (provinciaal inpassingsplan) vastgesteld. Dat hoort bij het GOL-project. GOL = gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Daarin zit ook de Snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch. Daar kan weer bezwaar tegen worden gemaakt; de Raad van State zal zich daar nog over gaan uitspreken. Het bezwaar van de Fietsersbond tegen het afgraven van de spoordijk in de Baardse Overlaat is verworpen.
  • Een week later is de bijbehorende Vergunning Natuurbescherming (Wnb) aan het GOL verleend. Met de wijzigingen voldoet de vergunning aan de aangepaste landelijke en provinciale regelgeving op het gebied van stikstof.

Pas na de uitspraak van de Raad van State (eind 2023 ?) kan het werk van start gaan.


december 2019: stand van zaken

  • Bezwaren tegen het PIP (provinciaal inpassingsplan): de Raad van State heeft meegedeeld dat een zitting over de bezwaren tegen de GOL-plannen waarschijnlijk pas in maart 2020 plaatsvindt. Ons bezwaar tegen de oplossing in de Baardwijkse Overlaat (zie hieronder) blijft dus ook liggen.
  • Natuurbeschermingswet: de provincie is bezig om de door GOL veroorzaakte wijziging in de verdeling van stikstofdepositie te compenseren en/of salderen. “Stikstof” lijkt het verkrijgen van een vergunning en daarmee de voortgang van het project niet in de weg te staan.
  • Voor de stimulering fietsmobiliteit ontwikkelen de aanliggende gemeenten de zgn. Werkgeversaanpak, die voorwaarde is voor het ontvangen van de Provinciale subsidie voor de Snelfietsroute.

De daadwerkelijk gunning van de werkzaamheden kan pas als het PIP onherroepelijk is. Als het PIP in maart of april 2020 onherroepelijk wordt, kan de uitvoering snel daarna starten en het project in 2022 worden opgeleverd. Niet dus…


Ondertekening Bestuursovereenkomst
Op 29 maart 2018 ondertekenden de wethouders Jan van Groos (Waalwijk), Mart van der Poel (Heusden) en Jan Hoskam (’s-Hertogenbosch) samen met gedeputeerde Christophe van der Maat de bestuursovereenkomst voor de Snelfietsroute Waalwijk – ’s-Hertogenbosch. De totale kosten zijn € 15,6 miljoen; de provincie betaalt hiervan € 9,2 miljoen.

De route heeft een lengte van 18 kilometer en loopt vanaf de N261 in Waalwijk tot aan het Paleiskwartier in Den Bosch. Het opvallendste deel van de route wordt de nieuwe fietsbrug door de Baardwijkse Overlaat. De snelfietsroute is een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en zal als integraal onderdeel van dit project worden uitgevoerd.

Vooral Fietsersbond de Langstraat heeft jaren actief voor deze snelfietsroute geijverd en er mede voor gezorgd dat dit niet alleen onderdeel van de GOL [Gebieds Ontwikkeling Langstraat] werd maar ook meteen in de eerste fase werd meegenomen. Deze afdeling van de Fietsersbond is echter tegenstander van het zgn. afgraven van 330 meter spoordijk in de Baardwijkse Overlaat teneinde doorzicht in de polder te creëren. Dit gaat ten koste van de begroeiing, beschutting en geborgenheid voor de fietser die nu een kaal traject van ruim 800 meter moet gaan overbruggen. De Stichting Behoudt de Langstraatspoorbruggen heeft hierover een reactie geschreven.

Meer informatie over alle Brabantse routes vind je via het overzicht Snelfietsroutes.

Categorieën