Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)

Inventarisatie van de opgave voor de Schaalsprong Fiets

NTF_PNB

Op 8 maart 2021 heeft de Tour de Force (waaraan de Fietsersbond ook deelneemt) Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) gepresenteerd.
Het plan bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren om te komen tot een landelijk netwerk van fietsinfrastructuur, net zoals we dat kennen voor het autoverkeer en voor het spoor.
Het gaat zowel om nieuwe voorzieningen als om het wegnemen van capaciteits- en verkeersveiligheids knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur.
Op deze wijze kan de fiets via het NTF als toekomstagenda een duidelijke en concrete rol krijgen in de landelijke MIRT-toekenning van budgetten.

Noord-Brabant – BTF
Aanpak van het Brabantse fietsnetwerk en de fietsenstallingen bedraagt tot 2040 bijna € 1 miljard. Zo maakt het fietsbeleid een sprong voorwaarts: de Schaalsprong Fiets. Met die schaalsprong beoogt de Tour de Force een stijging van het aantal fietskilometers van 20% in 2027 ten opzichte van 2017 en net zo’n stijging voor de periode tot 2040.
De provincie heeft naar de gemeentes toe een coördinerende rol. De provincie heeft in oktober 2021 een eerste uitwerking van het NTF gemaakt. Momenteel (september 2022) wordt gewerkt aan een meer gedetailleerde uitwerking, het zgn. BTF.

Wat is het doel?
Doel is structurele Rijksfinanciering voor de fiets-opgaven in gemeentes. Het NTF sorteert hiermee voor op de overgang van Infrastructuurfonds naar Mobiliteitsfonds met een integrale, gebiedsgerichte scope. Belangrijk is dat het weliswaar een Nationaal Toekomstbeeld is, maar dat dit niet betekent dat het Rijk alles gaat betalen. Het Rijk zal zeker financieel bijdragen, maar doel moet zijn het Toekomstbeeld te vullen met ambities en opgaven waarmee regionale en lokale partijen zelf aan de slag (willen) gaan en ook zelf aan willen bijdragen.

Hoofdroutes
Het NTF legt v.w.b. infrastructuur de focus op de hoofdroutes. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt naar:

Doorfietsroutes
Dit zijn de hoogwaardige (snel)fietsroutes die steden verbinden met omliggende plaatsen en de woongebieden met werklocaties, voorzieningen en scholen voor het voortgezet onderwijs. Vanwege het verbindende karakter liggen deze routes voor een groot deel buiten de bebouwde kom en lopen binnen de bebouwde kom door naar de betreffende centra en bestemmingen. Dit zijn routes voor langere fietsverplaatsingen van 15-45 minuten.

Stadsroutes
Bij stadsroutes gaat het om binnenstedelijke hoofdroutes en verbindingen tussen de wijken. Deze routes bedienen de dagelijkse bestemmingen binnen de bebouwde kom. Het gaat hier om fietsritten van 5-30 minuten. Deze binnenstedelijke routes kennen vaak een hogere intensiteit dan de doorfietsroutes buiten de bebouwde kom.

Recreatieve routes
Voor het NTF worden met de recreatieve routes de fietsverbindingen bedoeld die het stedelijk gebied met het recreatieve buitengebied verbinden. Aantrekkelijke en toegankelijke stad-landroutes dragen bij aan de leefbaarheid en gezondheid in het stedelijk gebied. Hierbij hoort ook het vergroten van de fietsbereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in het buitengebied.

Eerste inventarisatie
Dit toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen. Gemeentes en provincies (ook in Noord-Brabant) hebben op een rijtje gezet wat er mogelijk en nodig is om routes en stallingen te realiseren. Dat heeft een eerste inventarisatie van -landelijk- zo’n 7 miljard t/m 2027 opgeleverd waarvan tot 2024 1 miljard voor ontbrekende schakels in het netwerk.

Vervolgstappen / BTF
In het najaar verwacht de NTF met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, op weg naar een meer concrete uitvoeringsagenda. Dit vormt de basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. De primaire verantwoordelijkheid voor veel fietsinvesteringen ligt bij gemeenten en provincies. Daarom werkt de provincie Noord-Brabant nu aan een verdere uitwerking: de BTF.
 

Categorieën