In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Fietsersbond levert input voor het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

De fiets in verkiezingsprogramma’s

Het Brabants Toekomstbeeld Fiets beschrijft wat er moet gebeuren, nu het geld nog….

Inmiddels zijn we in onze provincie zo ver dat het beleid op papier voor de fiets goed verwoord is. Immers, de Omgevingsvisie “Kwaliteit van Brabant” en de daaronder uitgewerkte Koers Mobiliteit 2030 biedt een goede kapstok voor een veel grotere rol voor de fiets. Daarnaast wordt de rol van de fiets benoemd in de Verstedelijkingsstrategie en is er een duidelijke samenhang met het Beleidskader Gezondheid en Levendig Brabant.
Geld voor 2 fietsviaducten, Postweg-Vught

Dit alles is vervolgens zeer recent uitgewerkt in het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF; zie Staten-mededeling van 27 september 2022). Voor de realisatie hiervan is veel geld nodig; geschat wordt € 220 miljoen per bestuursperiode. De realisatie hiervan vindt met name plaats binnen de Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s).
Het belang van goede netwerken en voorzieningen voor recreatief fietsverkeer is bij de provincie nog onvoldoende ‘geland’. Zie ook brieven van de ANWB en de Fietsersbond (zie bijlage) hierover.

Voor de verkiezingsprogramma’s hebben we een top-10 van tekstsuggesties. De belangrijkste:
Zet de fiets op 1! Meer ruimte voor de fiets zorgt voor meer en vaker fietsen en draagt bij aan doelstellingen voor klimaatverbetering, minder uitstoot van schadelijke stoffen (stikstof, CO2), een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een betere gezondheid van de Brabanders!

Lees de volledige tekst van onze brief naar de politieke partijen.

Categorieën