“Samen maken we Brabant”

Provinciaal bestuursakkoord 2023-2027

Fietsersbond redelijk tevreden over de inhoud

Slingerdreef, politieke metafoorUitgangspunten mobiliteit

We willen in heel Brabant een samenhangend, robuust en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Met mobiliteit die schoon, stil, gezond en veilig is. We willen een mobiliteitssysteem dat voor iedereen toegankelijk is en dat bijdraagt aan een duurzame economie en brede welvaart van Brabant. We zetten de kansen die technologie biedt in. We stimuleren het gebruik van duurzame vervoerswijzen. Brabant als dé regio voor slimme mobiliteit in Europa. We streven daarbij naar nul verkeersslachtoffers! Tegelijkertijd moeten we de basis op orde houden voor onze reizigers. Zij moeten zich ook in deze overgangsfase makkelijk en prettig van A naar B kunnen verplaatsen.
Fietsen is een integraal en cruciaal onderdeel van onze mobiliteitstransitie. Door de opmars van de e-bike worden grotere afstanden per fiets bereikbaar. Daarmee wordt de fiets een steeds interessanter alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. We stimuleren fietsen als schone en gezonde manier van vervoer, ook als alternatief voor de auto op korte afstanden. We zorgen samen met gemeenten voor vlotte, veilige en aantrekkelijke (snel) fietspaden. We breiden het provinciale (snel) fietspadennetwerk uit.
MIRT: De projecten die door het Rijk worden uitgesteld dienen zo snel mogelijk alsnog te worden gerealiseerd.
Onderhoud: als het op korte termijn niet mogelijk is vergunningen te krijgen om grote aanpassingen aan de infrastructuur te doen of nieuwe infrastructuur aan te leggen, dan zetten we in op (grootschalig) onderhoud. Hiermee borgen wij de veiligheid van onze wegen en voorkomen wij verslechtering van onze wegennet.

Dit zijn mooie woorden, behalve die MIRT projecten dan (verbreding Brabantse autosnelwegen). Nog beter was het door de visie van 15-minuten steden (ruimtelijke ordening) te onderschrijven. Hierin is ook de prioriteit voor lopen, dan fietsen, dan OV en dan pas de auto opgenomen. Wel staat er: Wij willen een directe leefomgeving die beweegvriendelijk is zodat die uitnodigt om te fietsen, te bewegen en gezonder te eten.
De provincie wil dus vooral mensen verleiden (meer) de fiets te pakken maar krijg je dat voor elkaar met alleen maar “positieve” maatregelen ? Moeten we ook niet de auto-ruimte aanpakken ? Moet je nog wel overal met je auto kunnen komen ? Moet je ‘m overal maar kunnen parkeren ? Moeten we maar steeds nieuwe rondwegen aanleggen of autosnelwegen uitbreiden ? Helaas geen tekst hjierover.

Verkeersveiligheid
We staan bovenaan het verkeerde lijstje. In Brabant vallen de meeste (dodelijke) verkeersslachtoffers. We zijn vastberaden daaraan te werken. Verkeersveiligheid is belangrijk: iedereen moet zich veilig kunnen bewegen in de openbare ruimte. Onveiligheid leidt tot veel menselijk leed en grote maatschappelijke schade. We willen de verkeersveiligheid vergroten door een risicogestuurde en datagedreven aanpak waarin drie pijlers centraal staan: ‘infrastructuur’, ‘gedrag’ en ‘handhaving’. Deze aanpak voeren wij samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en Rijkswaterstaat uit. We doen wat past en nodig is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Hierbij ligt onze prioriteit bij het investeren in gedragsbeïnvloeding.

Ook nu mooie woorden. De vraag is of gedragsbeïnvloeding veel uithaalt. Infrastructuur aanpassen kost veel geld; meer handhaving is lastig vanwege de capaciteit en prioriteit bij politie en justitie. Maar daarmee is waarschijnlijk meer resultaat te behalen.
We missen een uitgangspunt: door (meer) te lopen en fietsen wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Ketenvervoer
Er komen in Brabant meer mobiliteitshubs waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Deze overstappunten zijn cruciaal in het systeem van gedeelde mobiliteit. Het zijn hubs waar je naast het stallen van je fiets of het parkeren van je auto ook een deelauto kan pakken, een pakketje kan ophalen, bezoekersinformatie kan krijgen of kan werken en ontmoeten. Deze hubs worden aangelegd daar waar de meeste mensen in- en overstappen. Met een slim netwerk van hubs spelen we in op de vervoersvraag. We maken de plaatsen waar gewoond, gewerkt, gestudeerd en verbleven wordt goed bereikbaar. De hubs zijn tevens een belangrijke schakel in de verbinding tussen het stedelijk netwerk en de Brabantse dorpen.
We blijven zoeken naar slimme vormen van mobiliteit. We stimuleren de concepten van ‘deelmobiliteit’ en ‘mobility as a service’ waarbij verschillende vormen van mobiliteit via slimme diensten worden gecombineerd. De reiziger heeft de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen mogelijkheden en wensen.

Het is maar zeer de vraag of die nieuwe concepten en hubs gaan aanslaan. Flankerend beleid is daarvoor ècht nodig (de bekende mix van wijn- & azijn-maatregelen). Dit punt ontbreekt.

Positieve bijzonderheden
We staan open voor het versterken van de Brabantse veerverbindingen over de Maas. De exploitatie van veerverbindingen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De provincie kan een bijdrage leveren aan het realiseren van een veerverbinding als dit bijdraagt aan de bereikbaarheid van Brabant en de exploitatie duurzaam geborgd is.
Het uitgangspunt is dat we natuurgebieden openhouden voor recreatie. Samen met onze partners zoeken wij naar slimme manieren om te grote drukte in de natuur te voorkomen en te begeleiden.

Dit zijn hoopvolle formuleringen. Rest nog de constatering dat nergens budgetten worden genoemd. Kortom, het mag niet bij mooie woorden alleen blijven….
 

Categorieën