provincie praat maatschappelijke groeperingen bij

Voortgang BPLG en Ruimtelijk Voorstel

Contourennotite Ruimtelijk voorstel gepubliceerd

De Fietsersbond was 12 oktober in Tilburg aanwezig bij de 5e (!) bijpraat-sessie over het Brabants Programma landelijk Gebied (BPLG) en het Ruimtelijk Voorstel (RV).
Het BPLG gaat over natuur, water en klimaat (stikstof) dat de provincie uitwerkt in zgn. gebiedsprocessen. Maar harde keuzes en een passend budget ontbreken vooralsnog. Er ligt een “houtskoolschets” met een bescheiden budget voor versnellingsmaatregelen (€ 252 mio); eind dit jaar ligt er een formeel voorontwerp BPLG waarop je een zienswijze kunt indienen.
Het helpt dat er nu een nieuw Brabants bestuur is; voor budget uit Den Haag moet echter op een nieuw kabinet worden gewacht. Deelnemers aan de bijeenkomst benadrukten dat je niet alles tot in detail hoeft te weten alvorens aan de slag te kunnen.
Bossche broek

Het RV is nog ingewikkelder; nu komen alle ruimte vragende belangen bij elkaar. Dus ook woningbouw, economie, energie, mobiliteit en recreatie. Dit wordt uitgewerkt langs de lijnen Stedelijk Brabant, Klimaat & Energie en het Landelijk Gebied. Zojuist is een eerste document verschenen, zie contourennotitie.

Om keuzes te kunnen maken, heeft Prov.Staten op 27 oktober het stuk “Beleidskader Leefomgeving” vastgesteld. Hierin zijn 5 stelregels opgenomen. Maar aangezien het niet meer is dan een beschrijving van een werkwijze (stelregels) hoe deze keuzes te maken, werd er geen visie of kader afgesproken wélke keuzes gemaakt zouden worden. Want wat als er opgaven zijn die elkaar in de weg zitten?

De Fietsersbond heeft (samen met Wandelnet) de provincies al eerder opgeroepen om wandelen en fietsen structureel mee te nemen in hun programma’s voor het landelijk gebied. Meer ruimte en mogelijkheden voor fietsen en wandelen levert een grote bijdrage aan het bereiken van klimaat-, stikstof- en leefbaarheidsdoelen (het “beleven” van het buitengebied) en -ook niet onbelangrijk- aan gezondheidsdoelen (beweging). Een stuk in het Brabants Dagblad van 20 juli -ook met ANWB- benadrukte dit, zie opinie Brabants Dagblad.

Die oproep geldt nog sterker bij het Ruimtelijk Voorstel. Waar je bij het Landelijk Gebied eerder aan recreatief fietsen zou denken, ligt er voor de mobiliteit binnen gemeentes (NOVEX gebied Stedelijk brabant) een grote opgave om veel meer mensen op de fiets te krijgen. Het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant met als basis de verstedelijkingsstrategie 2040 kent een veel grotere rol voor actieve mobiliteit, lopen & fietsen, en is daarvoor een mooi uitgangspunt.

De Fietsersbond ziet kansen en mogelijkheden om enerzijds binnen de bestaande ruimte andere keuzes te maken en anderzijds om meer ruimtelijke functies te combineren (meervoudig ruimtegebruik).
Belangrijk is te zorgen voor een aantrekkelijke wandel- en fietsinfrastructuur, incl. verbreding / upgrading conform nieuwe richtlijnen.
Werk binnen de bestaande ruimte aan het autoluw/autovrij en (veel) aantrekkelijker maken van routes binnen het stedelijk gebied en naar en in het landelijk gebied.
Bevorder de beleving door adequate voorzieningen. Werk aan de fijnmazigheid van het netwerk, hef barrières op en los knelpunten op. Integreer ontwikkeling en beheer van utilitair en recreatief fietsen.

Aanleg Bosschebaan

Categorieën